$q对象

Quasar提供了一个$q对象,您可以将其用于各种用途。你会在整个文档中注意到它。

属性名类型说明
$q.version字符串quasar版本。
$q.platform对象从Quasar导入与平台相同的对象。
$q.screen对象屏幕插件提供的对象。
$q.lang对象Quasar语言包管理,包含标签等(语言文件之一)。 专为Quasar组件设计,但您也可以在您的应用组件中使用。更多信息: Quasar语言包.
$q.iconSetObjectQuasar图标集管理 (图标集文件之一). 专为Quasar组件设计,但您也可以在您的应用组件中使用。更多信息: Quasar图标集.
$q.cordova对象引用Cordova全局对象。 只有在Cordova应用程序下运行时才可用。
$q.capacitor对象引用Capacitor全局对象。 只有在Capacitor应用程序下运行时才可用。

用法

以下各节将教您如何在.vue文件(包含Composition API和Options API)中以及在其外部使用它。

使用<script setup>的Composition API

以下是一个.vue文件:

<template>
 <div>
  <div v-if="$q.platform.is.ios">
   Gets rendered only on iOS platform.
  </div>
 </div>
</template>

<script setup>
import { useQuasar } from 'quasar'

const $q = useQuasar()

console.log($q.platform.is.ios)

// showing an example on a method, but
// can be any part of Vue script
function show () {
 // prints out Quasar version
 console.log($q.version)
}
</script>

Composition API without <script setup>

The following is a .vue file:

<template>
 <div>
  <div v-if="$q.platform.is.ios">
   Gets rendered only on iOS platform.
  </div>
 </div>
</template>

<script>
import { useQuasar } from 'quasar'

export default {
 setup () {
  const $q = useQuasar()

  console.log($q.platform.is.ios)

  // 显示方法示例,
  // 但可以是Vue脚本的任何部分
  function show () {
   // 打印出Quasar版本
   console.log($q.version)
  }

  return {
   show
  }
 }
}
</script>

Options API

以下是一个.vue文件:

<template>
 <div>
  <div v-if="$q.platform.is.ios">
   Gets rendered only on iOS platform.
  </div>
 </div>
</template>

<script>
// 在export以外
// 不可用

export default {
 // 在一个Vue组件脚本中
 ...,

 // 显示一个方法的例子,但是
 // 可以是Vue脚本的任何部分
 methods: {
  show () {
   // 打印出Quasar版本
   console.log(this.$q.version)
  }
 }
}
</script>

在.vue文件之外

import { Quasar, Platform } from 'quasar'

console.log(Quasar.version)
console.log(Platform.is.ios)